Ogłoszenie o planowanym połączeniu spółek

Zarządy Spółek:


1. Mate Academy PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Warszawie (01-492) przy ul. Telewizyjnej 24, wpisana doRejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SądRejonowy   dla   m.   st.   Warszawy   w   Warszawie,   XII   WydziałGospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS:0001014699, NIP: 5223247349, o kapitale zakładowym w wysokości5.000,00 zł;

2. ELG100 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą wWarszawie   (02-054),   przy   ul.  Jana   Dantyszka   18,  wpisaną   doRejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SądRejonowy   dla   m.   st.   Warszawy   w   Warszawie,   XII   WydziałGospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS:0001029001, NIP: 7011138007, o kapitale zakładowym w wysokości5.000,00 zł,

informują że w dniu 26.11.2023 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżejwskazanych spółek, który zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółekhandlowych udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości nastronie   internetowej   łączących   się   spółek   o domenie: https://mate.academy/pl.

Mając   na   uwadze   powyższe   Zarząd   spółki   niniejszym   udostępniabezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej stronyinternetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej Spółek, wrazz jego   załącznikami,   wskazując   jednocześnie,   iż   będzie   on   dostępnynieprzerwanie,   na   wskazanej   powyżej   stronie   internetowej,   do   dniazakończenia   Zgromadzenia   Wspólników   podejmującego   uchwałęw sprawie połączenia.

PLAN POŁĄCZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMIzałączniki do planu przekształcenia