Warunki użytkowania

Data wejścia w życie: 29.05.2023 r.

Poprzednia wersja: 18.01.2023 r.

Niniejsze Warunki użytkowania ('Warunki') stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem ('użytkownik') strony internetowej https://mate.academy ('Witryna') a nami, MATE ACADEMY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub inną spółką z grupy ('my', 'nas', 'nasz', ‘Mate academy’).

Warunki regulują prawa i obowiązki użytkownika w odniesieniu do korzystania z Witryny i Usług. Użytkownicy i Mate academy są łącznie zwani Stronami, a każdy z osobna Stroną.

Uzyskując dostęp do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków w całości, bez żadnych zastrzeżeń.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na przyjęcie zobowiązań, prosimy o niekorzystanie z Witryny.

Użytkownicy, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe, mogą zapoznać się z naszą Polityką prywatności i Polityką plików cookie.

1. Ogólne

1.1. Witryna jest przeznaczona do prowadzenia szkoleń online z zakresu informatyki i dziedzin pomocniczych za pośrednictwem Witryny ('Usługi').

1.2. Z uwagi na to, że używamy Witryny jako podstawowego narzędzia do świadczenia Usług, Witryna posiada funkcje, które ułatwiają świadczenie Usług. Jako, że umożliwiamy użytkownikom korzystanie z tych funkcji w celu lepszego korzystania z Usług, prosimy o traktowanie Witryny jako części naszych Usług.

1.3. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania nowych funkcji do Witryny w dowolnym momencie. Jeśli nowo opracowane funkcje Witryny nie są wyraźnie regulowane Warunkami, są one dostarczane na zasadzie 'tak jak są' i podlegają Warunkom w zakresie, w jakim jest to uzasadnione.

1.4. Możemy zmienić, zawiesić lub zaprzestać prowadzenia Witryny lub świadczenia Usług w całości lub w części w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

2. Prawo do korzystania z usług

2.1. Użytkownik może korzystać z Witryny oraz Usług tylko jeśli jest osobą fizyczną i posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu jego zamieszkania, może korzystać z Witryny i Usługi wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna. Zachęcamy również do zaproszenia rodzica lub opiekuna, aby utworzył konto i pomógł użytkownikowi uzyskać dostęp do odpowiednich dla niego treści. W takich przypadkach rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za wszelkie działania małoletniego użytkownika. Jeśli odkryjemy, że użytkownik jest niepełnoletni
i korzysta z Witryny bez zgody rodzica lub opiekuna, usuniemy jego konto, jeśli zostało ono utworzone. Podczas tworzenia konta użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojego wieku
i tożsamości.

2.2. Niezarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do niektórych stron i funkcji Witryny, głównie w celach informacyjnych, takich jak zapoznanie się z Blogiem, FAQ, opisem spółki i zespołu, informacjami o kursach, danymi kontaktowymi, linkami do mediów społecznościowych, informacjami zwrotnymi, ustawianiami języka czy przesyłaniem wniosków o ocenę.

3. Rejestracja konta użytkownika. Ocena

3.1. W naszej Witrynie można utworzyć konto użytkownika.

3.2. Osoby ubiegające się o możliwość nauki w pełnym wymiarze godzin muszą przejść proces oceny. Ocena składa się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Po złożeniu podania dostarczymy materiały, które pomogą przygotować się do testu.

3.3. Według własnego uznania zastrzegamy sobie prawo do odmowy zarówno przeprowadzenia oceny użytkownika, jak i świadczenia Usług w dowolnym momencie po pomyślnej ocenie użytkownika, ale przed zawarciem Umowy o świadczenie usług. Użytkownik zgadza się nie wnosić roszczeń w związku z taką odmową.

3.4. W celu złożenia wniosku konieczne może być uzupełnienie danych w naszym formularzu.

3.5. Osoby, które chcą wziąć udział w maratonie lub webinarium, będą musiały zarejestrować konto użytkownika i uzupełnić formularz swoimi danymi. Konto to umożliwi użytkownikowi wzięcie udziału
w wydarzeniach, otrzymywanie przydatnych informacji, powiadomień, nagrań z wydarzeń, zaproszeń na kolejne wydarzenia oraz wykonywanie zadań.

3.6. Utworzone konto użytkownika może być wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

3.7. Użytkownik może swobodnie decydować o przekazywaniu dalszych danych osobowych
w ramach swojego konta użytkownika.

3.8. Rejestrując się w Witrynie, użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

3.8.1. Będzie korzystać z Usług zgodnie z Warunkami i nie będzie korzystać z Usług w żaden niezgodny z prawem sposób;

3.8.2. Podał prawidłowe i dokładne dane osobowe i będzie je aktualizował;

3.8.3. Nie będzie podejmować działań mających na celu naruszenie prawidłowego funkcjonowania Witryny, zarówno za pomocą oprogramowania, jak i bezpośrednich aktywności w Witrynie ani dokonywał jakichkolwiek innych czynów niezgodnych z prawem;

3.8.4. Ponosi odpowiedzialność za ochronę swojego konta przed nieautoryzowanym użyciem;

3.8.5. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielenie dostępu do swojego konta osobom trzecim i wynikające z tego konsekwencje;

3.8.6. Nie utworzy więcej niż jednego konta dla tej samej osoby;

3.8.7. Nie będzie mieć żadnych praw do treści, materiałów i produktów opracowanych przez Mate academy w ramach Witryny ani czerpać z nich korzyści;

3.8.8. Nie będzie pobierać ani tworzyć baz danych ani w inny sposób utrwalać treści udostępnianych w Witrynie lub poza nią, ale w związku ze świadczeniem Usług ani przechowywać kopii w pamięci podręcznej dłużej niż dopuszczają parametry pamięci podręcznej;

3.8.9. Nie będzie naruszać naszych praw własności intelektualnej;

3.8.10. Nie będzie naruszać praw innych użytkowników.

3.9. Nie zezwalamy zarejestrowanym użytkownikom na udzielanie dostępu do swojego konta innym osobom (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 2.1). W przypadku przyznania takiego dostępu możemy zamknąć konto użytkownika i zaprzestać świadczenia Usług.

3.10. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas, jeśli uważa lub podejrzewa, że jego konto użytkownika zostało lub może zostać użyte bez jego zgody. W przypadku braku powiadomienia użytkownik jako prawny posiadacz konta jest odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte w ramach konta użytkownika, chyba że brak powiadomienia wynikał z nieświadomości lub niezdolności użytkownika.

3.11. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, jeśli nie ma żadnych niespełnionych zobowiązań wobec Mate academy. Jeśli użytkownik ma takie zobowiązania, powinien je najpierw wypełnić. Następnie będzie mógł usunąć konto.

4. Uzyskanie statusu studenta

4.1. Student to zarejestrowany użytkownik Witryny, który pomyślnie przeszedł ocenę pod kątem studiów stacjonarnych lub opłacił studia niestacjonarne ('Student'). Po uzyskaniu statusu Studenta zmienimy konto użytkownika na konto Studenta. Studenci otrzymują dostęp do pełnego zakresu możliwości i funkcjonalności Witryny.

4.2. Korzystając z Usług jako Student, użytkownik jest zobowiązany do okazywania ogólnego szacunku pracownikom Mate academy, w tym mentorom, trenerom, ich asystentom i naszemu zespołowi wsparcia użytkowników. Możemy rozwiązać z użytkownikiem Warunki, jeśli zostanie uznany za osobę wykazującą brak szacunku.

4.3. Student podpisuje również Umowę o świadczenie usług dotyczącą szczegółowych warunków świadczenia Usług (w tym terminów, opłat i kwestii odpowiedzialności) z Mate Academy lub jej przedstawicielami ('Umowa o świadczenie usług').

5. Usługi szkoleniowe

5.1. Świadczymy Usługi w formie kursów online ('kurs'). Kurs to program, który składa się z kilku modułów poświęconych różnym tematom, umieszczonych w określonej kolejności. Moduły z kolei składają się z szeregu codziennych lekcji.

5.2. Powiadomimy Studentów o dacie rozpoczęcia kursu, który wybrali w zgłoszeniu w celu oceny oraz o harmonogramie kursu. Każdy kurs trwa średnio cztery miesiące.

5.3. Studenci są zobowiązani do ukończenia każdego modułu przed przejściem do następnego. Jednakże niektóre z modułów mogą być opcjonalne, a Student może zdecydować, czy chce je ukończyć.

5.4. W zależności od wybranej formy studiów, Studenci mogą mieć zapewnionych trenerów, mentorów lub koordynatorów podczas całego kursu. Trenerzy, mentorzy i koordynatorzy pomogą
w opanowaniu kursu, dostarczając materiały do nauki, przekazując wiedzę i doświadczenie, prowadząc wykłady i sesje pytań i odpowiedzi, sprawdzając prace, udzielając informacji zwrotnych i kierując procesem nauki.

5.5. W trakcie kursu będziemy stopniowo przyznawać dostęp do materiałów szkoleniowych niezbędnych do ukończenia określonego modułu.

5.6. Opcja studiów stacjonarnych wymaga wykonywania zadań i prac indywidualnych. Student zobowiązuje się do składania prac w terminie i dołożenia wszelkich starań przy ich wykonywaniu.
W przypadku niedotrzymania terminów lub regularnego przesyłania prac złej jakości, użytkownik poniesie konsekwencje określone w odpowiedniej Umowie o świadczenie usług zawartej z nami.

5.7. Nasi trenerzy i mentorzy są zobowiązani do przekazywania informacji zwrotnych ze wskazaniem mocnych i słabych stron prac Studentów.

5.8. Jeśli Student zadecyduje, że chce wziąć udział w innym kursie, musi przejść ocenę właściwą dla tego kursu.

5.9. W czasie trwania kursu użytkownik zgadza się być dyspozycyjny, a także oświadcza i gwarantuje, że nie będzie miał żadnych innych zobowiązań, które mogłyby zakłócić korzystanie z Usług.

5.10. W trakcie korzystania z Usług możemy zalecać użytkownikowi korzystanie z witryn internetowych stron trzecich, usług online, oprogramowania lub innych produktów lub usług. Zalecenia te są przekazywane użytkownikowi wyłącznie w celu jak najlepszego wykorzystania materiałów szkoleniowych.

5.11. Mate academy nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek polecanych produktów lub usług stron trzecich. Wszelkie produkty lub usługi stron trzecich są niezależne od Mate academy, a Mate academy nie ma nad nimi kontroli. Korzystanie z jakichkolwiek produktów lub usług stron trzecich podlega ich warunkom świadczenia usług i polityce prywatności lub innej dokumentacji prawnej.

5.12. Jakiekolwiek odniesienie do produktu lub usługi strony trzeciej w żadnym wypadku nie może być interpretowane jako zatwierdzenie lub poparcie przez Mate academy tej strony trzeciej
lub jakiegokolwiek produktu lub usługi dostarczonej przez taką stronę trzecią. Zalecenie korzystania
z jakiegokolwiek produktu lub usługi strony trzeciej nie oznacza, że popieramy lub przyjmujemy jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiego produktu lub usługi, jak również nie będziemy uczestniczyć ani w żaden sposób monitorować żadnych transakcji z udziałem zewnętrznych dostawców produktów lub usług. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie odpowiedniej ostrożności i rozsądku.

5.13. W zależności od wybranej opcji nauki i aktualnych warunków oferowanych w Witrynie, możemy przyznać Studentom dożywotni dostęp do naszych kursów po zapisaniu się na kurs. Możemy jednak cofnąć ten dostęp, jeśli istnieją podstawy prawne wymienione w odpowiedniej Umowie o świadczenie usług lub określone przez obowiązujące prawo.

6. Opłaty i płatności 

6.1. Za świadczenie Usług użytkownik zgadza się zapłacić nam opłatę ('Opłata'), która jest określona w odpowiedniej Umowie o świadczenie usług podpisanej przez Strony. Warunki płatności mogą się różnić w zależności od wybranej opcji nauki: studia stacjonarne lub niestacjonarne.

6.2. Opłata jest uiszczana online za pośrednictwem konta Studenta za pomocą dowolnej metody płatności dostępnej w Witrynie. Standardowe metody płatności to: płatność ratalna (za pośrednictwem PayU), karta debetowa/kredytowa, przelew bankowy.

6.3. W celu uiszczenia Opłaty za studia w trybie stacjonarnym, Student zobowiązany jest do podania w swoim koncie kwoty dochodu netto uzyskanego w danym miesiącu. Witryna obliczy wysokość Opłaty, a Student dokona płatności.

6.4. Opłata za studia niestacjonarne jest uiszczana w całości za cały kurs przed jego rozpoczęciem.

6.5. Po uiszczeniu Opłaty wyświetlone zostanie potwierdzenie płatności.

6.6. Biorąc pod uwagę charakter usług świadczonych na podstawie Warunków i Umów
o świadczenie usług, zwroty są dostępne w przypadku nadpłaty lub zgodnie ze szczegółowymi warunkami danej Umowy o świadczenie usług.

6.7. Jeśli użytkownik dokona nadpłaty lub podlega warunkom zwrotu zgodnie z odpowiednią Umową o świadczenie usług, kwota nadpłaty lub kwota zwrotu zostanie zwrócona na żądanie użytkownika.

6.8. W przypadku studiów stacjonarnych kwota nadpłaty może zostać zaliczona na poczet opłaty
za kolejny miesiąc. W takim przypadku kwota opłaty za kolejny miesiąc może zostać pomniejszona
o kwotę nadpłaty za zgodą użytkownika.

6.9. Decyzja o zwrocie nadpłaty lub obniżeniu kwoty opłaty za kolejny miesiąc o kwotę nadpłaty zostanie podjęta według naszego uznania. Wniosek o zwrot może zostać odrzucony w przypadku stwierdzenia, że zgodnie z Umową nie powstała nadpłata.

6.10. Jeśli użytkownik chce otrzymać zwrot lub zaliczyć nadpłatę na poczet płatności za kolejny miesiąc, musi skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego w odpowiedniej Umowie o świadczenie usług.

6.11. Wniosek powinien zostać wysłany z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Wniosek wysłany z jakiegokolwiek innego adresu e-mail nie zostanie przez nas rozpatrzony, chyba że zostaną dostarczone odpowiednie dokumenty potwierdzające tożsamość użytkownika.

7. Informacje zwrotne

7.1. Przesyłając opinie do jakichkolwiek publicznie dostępnych zasobów internetowych osób trzecich, użytkownik zgadza się, że możemy swobodnie z nich korzystać bez dodatkowego wynagrodzenia dla użytkownika lub ujawniać opinie w sposób jawny lub w inny sposób dowolnej osobie.

7.2. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że akceptując jego informację zwrotną, nie zrzekamy się żadnych praw do korzystania z podobnych lub powiązanych pomysłów znanych wcześniej Mate academy lub opracowanych przez naszych pracowników lub uzyskanych ze źródeł innych niż użytkownik. Użytkownik zgadza się, że możemy, według naszego wyłącznego uznania, wykorzystywać informacje zwrotne na nasz temat dostarczone przez użytkownika w dowolny sposób w publicznych zasobach internetowych stron trzecich, w tym do przyszłych ulepszeń i modyfikacji naszych Usług.

7.3. Nie gwarantujemy kompletności, dokładności i wiarygodności jakichkolwiek informacji zwrotnych zamieszczanych w Witrynie, a pochodzących z innych publicznych zasobów internetowych.

8. Komunikacja

8.1. O ile użytkownik nie wskaże inaczej na piśmie, będziemy komunikować się z nim za pośrednictwem poczty e-mail, poczty tradycyjnej, zamieszczając publicznie dostępne treści lub za pośrednictwem czatu, w tym czatów w komunikatorach i aplikacjach dostępnych dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną i zgadza się, że te wiadomości elektroniczne spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej komunikacji. Uznaje się, że użytkownik otrzymał wiadomość, gdy wyślemy ją na czacie przy użyciu konta użytkownika lub adresu e-mail podanego przez użytkownika, lub gdy opublikujemy treści w Witrynie. Użytkownik musi na bieżąco aktualizować swój adres e-mail w Witrynie i musi regularnie sprawdzać swoje konto pod kątem publikacji.

8.2. Aby nie otrzymywać określonych wiadomości od Mate academy, należy przesłać nam powiadomienie lub wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawieniach konta w celu zmiany rodzaju
i częstotliwości takich wiadomości.

8.3. Korzystając z naszej Witryny i Usługi, użytkownik dobrowolnie i wyraźnie wyraża zgodę na nasz dostęp do danych, które nam udostępnia, w tym wszelkich prywatnych wiadomości na czatach, kanałach, platformach i w aplikacjach (w tym Slack), które udostępniliśmy użytkownikowi w celu korzystania z Usług.

9. Własność intelektualna

9.1. Witryna, treści kreatywne, które udostępniamy lub w których uczestniczymy z naszymi użytkownikami za pośrednictwem Witryny i poza nią, ale w związku ze świadczeniem Usług,
a mianowicie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, stanowią własność intelektualną Mate academy, włączając w to:

9.1.1. Nasze wykłady, przemówienia lub jakiekolwiek inne utwory ustne, niezależnie od formy ich utrwalenia, np. audio, wideo, transmisja wideo na żywo itp.;

9.1.2. Nasze znaki towarowe i nazwę handlową;

9.1.3. Nasze prace pisemne, w tym artykuły, książki, przewodniki, notatki, programy, programy nauczania, zadania itp.;

9.1.4. Nasze bazy danych; 

9.1.5. Zdjęcia, obrazy, ilustracje;

9.1.6. Utwory zależne, przez które rozumie się prace będące twórczym przerobieniem innych istniejących utworów bez uszczerbku dla ochrony istniejącego utworu (adnotacja, adaptacja, aranżacja lub inne przerobienie utworu) lub ich twórczym tłumaczeniem na inny język;

9.1.7. Zbiory prac, zbiory regularnych danych i inne utwory złożone pod warunkiem, że są one wynikiem pracy twórczej polegającej na wyborze, koordynacji lub układzie treści bez uszczerbku dla praw autorskich do utworów, które są w nich zawarte jako ich integralne części.

9.2. Treści kreatywne nie obejmują danych osobowych, faktów, przepisów prawa, wiadomości
i innych informacji niebędących materiałami kreatywnymi.

9.3. Nasza własność intelektualna jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi
i tajemnicami handlowymi.

9.4. Prawo użytkownika do korzystania z naszej własności intelektualnej jest ograniczone do praw wyraźnie przyznanych przez nas zgodnie z Warunkami i odpowiednią Umową o świadczenie usług z zastrzeżeniem pełnego przestrzegania przez użytkownika Warunków i odpowiedniej Umowy o świadczenie usług ('Licencja').

9.5. Licencja obejmuje osobiste korzystanie z Witryny przez użytkownika i upoważnia go do przeglądania, kopiowania, pobierania i drukowania naszych materiałów stanowiących własność intelektualną wyłącznie w celach informacyjnych i otrzymywania Usług szkoleniowych pod warunkiem, że użytkownik nie usunie naszych praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji o prawach własności z naszych materiałów stanowiących własność intelektualną.

9.6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać naszej własności intelektualnej w żadnym innym celu i w żaden inny sposób.

9.7. Zgodnie z powyższym postanowieniem, udzielamy użytkownikowi Licencji, która jest:

9.7.1. Ograniczona, co oznacza, że użytkownik może korzystać z własności intelektualnej wyłącznie w celach określonych w Warunkach i odpowiedniej Umowie o świadczenie usług;

9.7.2. Niewyłączna, co oznacza, że Mate academy może udzielać takich samych i podobnych licencji również innym osobom;

9.7.3. Niezbywalna, co oznacza, że Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz użytkownika
i użytkownik nie może przenosić żadnych praw, które mu przyznajemy, na żadną inną osobę;

9.7.4. Ogólnoświatowa, co oznacza, że Licencja nie jest ograniczona terytorialnie, chyba że obowiązujące prawo zabrania udzielania takiej Licencji w wybranych krajach;

9.7.5. Odwołalna, co oznacza, że możemy odstąpić od tej Licencji według własnego uznania.

9.8. Udostępniając nam wykonane zadania i publikując opinie w zasobach internetowych osób trzecich, użytkownik niniejszym udziela nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich treści w dowolny sposób. Prawa przyznane nam przez użytkownika służą wyłącznie ograniczonemu celowi świadczenia, oferowania i ulepszania naszych Usług.

9.9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje treści. Dostarczając treści do Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest prawnym posiadaczem praw do tych treści i jest uprawniony do udzielenia nam licencji na korzystanie z tych treści. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że treści przesyłane do Witryny nie naruszają żadnych praw autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej innej osoby lub podmiotu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej oraz za wszelkie inne szkody wynikające z udostępniania, publikowania lub przesyłania treści do Witryny.

9.10. Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek treść w Witrynie narusza jego prawa własności intelektualnej, prosimy o powiadomienie nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail.

9.11. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do dowolnych treści,
w dowolnym czasie i bez powiadomienia, jeśli uznamy, że jakakolwiek treść narusza Warunki lub należy do materiałów, które są zabronione przez prawo.

10. Poufność

10.1.Użytkownikowi zabrania się ujawniania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych osobowych i tajemnic handlowych ('Informacje poufne') uzyskanych przez użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny lub Usług jakiejkolwiek osobie trzeciej w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wykonywania obowiązków lub korzystania z praw wynikających z Warunków lub odpowiedniej Umowy o świadczenie usług ('Zasady poufności').

10.2. Strony uzgodniły, że łącznie z warunkami wynikającymi z odpowiedniej Umowy o Świadczenie Usług następujące zdarzenia będą stanowić naruszenie Zasad poufności:

10.2.1. Rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, prac domowych, technik nauczania;

10.2.2. Naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej Mate academy, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, w tym know-how i show-how;

10.2.3. Rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób informacji o procesie kształcenia bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

11.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna, Usługi i wszelkie informacje dostępne
w Witrynie lub za jej pośrednictwem są dostarczane w stanie, w jakim się są, a użytkownik korzysta
z nich wyłącznie na własne ryzyko. Użytkownik zgadza się, że Mate academy nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody związane z korzystaniem z Witryny lub Usług.

11.2. Mate Academy nie jest instytucją edukacyjną i nie wydaje żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

11.3. Nie gwarantujemy zatrudnienia lub zawarcia jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług IT po skorzystaniu z naszych Usług. Użytkownik zgadza się, że ze względu na charakter naszych Usług, jego zatrudnienie lub zawarcie umowy, a także warunki, na jakich będzie pracować, są całkowicie zależne od niego. Użytkownik zwalnia nas z wszelkich roszczeń w przypadku niepowodzenia lub niezadowolenia
z zatrudnienia lub zawarcia umowy.

11.4. Nie gwarantujemy satysfakcji z zatrudnienia lub zawarcia umowy w ogóle, jak również nie możemy zagwarantować określonej kwoty dochodu lub innych szczegółowych warunków umowy
o pracę lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, ze względu na nasze warunki naliczania opłat, dołożymy wszelkich starań, aby pomóc użytkownikowi w znalezieniu zatrudnienia lub zawarciu umowy na możliwie najlepszych warunkach.

11.5. Nie jesteśmy agencją pośrednictwa pracy i nie działamy jako pracodawca żadnego użytkownika, chyba że na podstawie osobno podpisanej umowy o pracę. We wszystkich przypadkach korzystania
z Witryny lub Usług użytkownicy działają jako niezależni Wykonawcy, a żadna ze Stron nie jest pracownikiem, agentem, franczyzobiorcą ani partnerem Strony przeciwnej. W związku z tym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione przez niego podczas korzystania z Witryny lub Usług. Użytkownik nie może przedstawiać się jako osoba upoważniona
do zawierania umów lub składania obietnic w imieniu Mate academy.

11.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez użytkownika lub wydatki poniesione przez niego w wyniku braku ochrony konta użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem lub użyciem.

12. Przejęcie odpowiedzialności

12.1. Użytkownik niniejszym zgadza się przejąć odpowiedzialność odszkodowawczą od Mate academy, wszystkich jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców i agentów oraz jej podmiotów stowarzyszonych i powiązanych za wszelkie roszczenia, koszty, straty, zobowiązania, odszkodowania, wydatku itp. wynikające, związane lub poniesione w związku z jakimkolwiek roszczeniem, skargą, audytem, dochodzeniem lub innym postępowaniem, które wynika z lub odnosi się do:

12.1.1. jakiegokolwiek faktycznego lub domniemanego naruszenia oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań użytkownika określonych w Warunkach;

12.1.2. bezprawnego lub niewłaściwego korzystania przez użytkownika z Witryny lub dostępnych w niej informacji;

12.1.3. dostępu lub korzystania z Witryny przez jakąkolwiek inną osobę za pośrednictwem konta użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w niniejszych Warunkach.

12.2. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia jakiejkolwiek natury wobec Mate academy z tytułu niewykonania któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Warunków w wyniku działania siły wyższej – przyczyn pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi wszelkich strajków, lokautów, niedoborów siły roboczej lub materiałów, opóźnień w transporcie lub uzyskaniu jakiegokolwiek pozwolenia, zgody lub zatwierdzenia wymaganych przez Mate academy w celu świadczenia usług, opóźnienia ze strony dowolnego podwykonawcy lub naszego dostawcy, wypadków dowolnego rodzaju, zamieszek, niepokojów politycznych lub społecznych, wojny lub jakichkolwiek działań wojskowych, żywiołów, działań państwa, rządu lub jakiegokolwiek innego organu, w tym nałożonych działań regulacyjnych lub z powodu jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza naszą absolutną i bezpośrednią kontrolą.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

13.1. W zakresie dozwolonym przez prawo, my (oraz spółki z naszej grupy, dostawcy, partnerzy
i agenci) nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, karne lub wynikowe (w tym utratę danych, przychodów, zysków lub możliwości biznesowych, obrażenia ciała lub śmierć), wynikające z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności za produkt lub innej, nawet jeśli zostaliśmy wcześniej poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Nasza odpowiedzialność (oraz odpowiedzialność każdej ze spółek należących do naszej grupy, dostawców, partnerów i agentów) wobec użytkownika lub osób trzecich w jakichkolwiek okolicznościach jest ograniczona do wysokości stu dolarów. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, więc niektóre z powyższych postanowień mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

14. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

14.1. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie do relacji między użytkownikami a nami w odniesieniu do korzystania z Witryny i Usług.

14.2. W odniesieniu do wszelkich sporów prawnych wynikających z Warunków i ich interpretacji, Strony podlegają prawu polskiemu.

14.3. Wszelkie spory między użytkownikiem a nami wynikające z korzystania z Witryny lub Usług, tworzenia, wykonania, interpretacji, anulowania, rozwiązania lub unieważnienia Warunków lub wynikające z nich lub związane z nimi w jakikolwiek sposób, będą rozstrzygane przez sądy w Polsce, właściwe do rozstrzygania sporów zgodnie z prawem polskim.

14.4. Przed wniesieniem roszczenia przeciwko nam użytkownik zgadza się podjąć próbę rozwiązania sporu w drodze negocjacji. Zgodnie z tym, prosimy o wysłanie nam wiadomości e-mail z podaniem argumentów. Postaramy się rozwiązać spór w sposób nieformalny, odpowiadając na wiadomość e-mail. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 15 dni od przesłania wiadomości, użytkownik lub my możemy wszcząć formalne postępowanie.

15. Zmiany

15.1. Zastrzegamy sobie prawo,  do zmiany lub modyfikacji dowolnej części Warunków według własnego uznania i w dowolnym momencie. Powiadomimy zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną dwa dni przed datą wejścia w życie zmian lub nowej wersji Warunków.

15.2. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian stanowi akceptację najnowszych Warunków.

16. Postanowienia różne

16.1. Warunki zastępują wszelkie inne ustalenia pomiędzy Stronami, jak również wszelkie ich wcześniejsze wersje. W przypadku rozbieżności między postanowieniami niniejszych Warunków
a warunkami odpowiedniej Umowy o świadczenie usług, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o świadczenie usług. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków (postanowienie lub zdanie w ramach postanowienia) zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu
na pozostałe postanowienia w całości lub w części.

16.2. Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w Warunkach nie powinno być traktowane jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.

16.3. Niniejsze Warunki nie podlegają cesji, przeniesieniu ani sublicencjonowaniu przez użytkownika, chyba że za naszą uprzednią pisemną zgodą. My możemy przenieść, scedować lub delegować niniejsze Warunki oraz nasze prawa i obowiązki bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

16.4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących korzystania z Witryny, Warunków lub Usług, prosimy o kontakt pod adresem info@mate.academy lub:

MATE ACADEMY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 524249834, NIP: 5223247349
ul. TELEWIZYJNA, nr 24, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-492, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Odpowiemy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

Zmiany:

05-2023: Porównanie wersji Warunków użytkowania 01/18/2023-05/29/2023

01-2023: Porównanie wersji Warunków użytkowania 02/01/2021-01/18/2023