Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 14.11.2023 r.

Poprzednia wersja: 13.05.2023 r.

Witryna https://mate.academy ('Witryna') dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować prywatność użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do korzystania przez użytkownika z Witryny i Usług w zakresie, w jakim dotyczą one przetwarzania danych osobowych (lub 'danych'). Przyjmujemy, że użytkownik spodziewa się, że korzystanie z Witryny lub Usług wymaga przetwarzania danych osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, może zaprzestać korzystania z Usług
i Witryny lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące użytkownika, które samodzielnie lub w połączeniu
z innymi informacjami daje osobie, która gromadzi i przetwarza takie informacje, możliwość zidentyfikowania użytkownika jako osoby fizycznej. Może to być imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub informacje związane z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamością użytkownika.

Przetwarzanie informacji oznacza wszelkie działania związane z danymi osobowymi użytkownika,
na przykład gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, wykorzystywanie oraz ujawnianie w dowolny sposób itp.

Jako administrator danych określamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych: dlaczego i jak dane osobowe powinny być przetwarzane.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, czego należy oczekiwać od nas w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, gdy działamy jako administrator danych. Obejmuje ona następujące zagadnienia:

JAKIE DANE PRZETWARZAMY, NA JAKIEJ PODSTAWIE, W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO

Korzystanie z Witryny

Zakres. Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, możemy śledzić, gromadzić i łączyć informacje wskazujące m.in., które strony naszej Witryny odwiedził użytkownik, w jakiej kolejności odwiedził te strony, kiedy je odwiedził oraz które hiperłącza zostały kliknięte. Zbieramy również informacje
z adresów URL, z których użytkownik łączy się z naszą Witryną. Zbieranie takich informacji może obejmować rejestrowanie adresu IP, systemu operacyjnego i oprogramowania przeglądarki używanej przez każdego użytkownika Witryny. Możemy określić na podstawie adresu IP dostawcę usług internetowych użytkownika i lokalizację geograficzną jego łącza. Możemy również używać plików cookie podczas odwiedzania naszej Witryny. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Podstawa prawna. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu wysokich standardów jakości naszych Usług i zwiększeniu ich funkcjonalności. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej Witryny.

Cel. Gromadzimy te dane, aby zapewnić lepsze świadczenie naszych Usług i sprawne działanie naszej Witryny.

Utworzenie konta użytkownika

Zakres. Podczas tworzenia konta użytkownika w naszej Witrynie możemy gromadzić, wykorzystywać
i przechowywać imię i nazwisko, adres e-mail oraz odpowiedni identyfikator platformy (na przykład identyfikator Google lub identyfikator Facebook podczas rejestracji za pośrednictwem Google lub Facebook). Użytkownik może dobrowolnie wprowadzić dalsze dane osobowe do swojego profilu. Jednakże, w zależności od rodzaju Usługi, z której użytkownik korzysta w naszej Witrynie, może być konieczne podanie nam dodatkowych informacji, o których mowa w odpowiedniej Umowie
o świadczenie usług.

Podstawa prawna. Uzyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych, na co wskazują jego działania potwierdzające: podanie tych danych w naszym formularzu zgłoszeniowym i kliknięcie przycisku 'Zarejestruj się'.

Cel. Gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy te dane w celu utworzenia konta użytkownika
i jego prowadzenia, a mianowicie w celu identyfikacji użytkownika podczas świadczenia Usług, na przykład oceniania jego prac podczas ukończenia określonego kursu, przesyłania opinii w naszej Witrynie, monitorowania wypełniania zobowiązań umownych oraz do celów marketingowych.

Rozpoczęcie procesu oceny wraz z użytkownikiem

Zakres. Używamy adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu zebranych podczas składania wniosku o ocenę wykonanego zadania, która jest obowiązkowym etapem przed rozpoczęciem nauki
z nami.

Podstawa prawna. Przekazując nam swoje dane osobowe do celów oceny, użytkownik wyraża dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych.

Cel. Będziemy wykorzystywać te dane do wysyłania zaproszeń, materiałów niezbędnych do przygotowania się do oceny, a także do udzielania informacji o jej wynikach.

Świadczenie usług

Zakres. Podczas świadczenia Usług możemy używać imienia i nazwiska, adresu e-mail, zdjęcia, miejsca pracy, nazwy kursu, który uczysz się, oraz przypisanej grupy. Możemy także uwzględniać nazwę tematu, który obecnie przerabiasz, tytuły zadań, które obecnie wykonujesz lub wcześniej ukończyłeś, statystyki wyników nauki, listę odznak i nagród, status, wskaźnik online/offline, i udostępniać te informacje innym uczniom, którzy jednocześnie uczą się razem z Tobą, na przykład na panelu lidera, panelu grupy, kalendarzu, profilu, czacie i forum, lub dla przyszłych studentów. Niemniej jednak, zgodnie z Twoim życzeniem, masz możliwość częściowego ukrywania informacji na temat swojego postępu przed innymi uczniami.

Podstawa prawna. Przekazując nam dane osobowe do celów edukacyjnych, użytkownik wyraża dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych.

Cel. Będziemy wykorzystywać te dane do celów komunikacji wewnątrz społeczności studenckiej podczas trwania kursu.

Informacja zwrotna

Zakres. Używamy imienia i nazwiska, zdjęcia, aktualnego miejsca pracy i stanowiska zamieszczonych
w koncie użytkownika, gdy użytkownik publicznie przekazuje opinie w Witrynie lub innych zasobach stron trzecich. Gdy użytkownik przesyła opinie o Mate academy, w tym w zasobach stron trzecich, treść opinii może zawierać dane osobowe według wyłącznego uznania użytkownika. Jeśli więc użytkownik nie chce, aby te dane zostały upublicznione, nie powinien umieszczać ich w swoich opiniach.

Podstawa prawna. Przekazanie publicznie dostępnych informacji zwrotnych stanowi zgodę użytkownika.

Cel. Używamy tych danych do promocji i ulepszania naszych Usług lub Witryny.

Komunikacja i wsparcie techniczne

Zakres. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej lub zgłoszenia jakiegokolwiek problemu, niezależnie od tego, czy utworzył konto czy nie, możemy gromadzić
i przechowywać informacje kontaktowe, wiadomości i inne dane o użytkowniku, takie jak imię
i nazwisko, adres e-mail, wiadomości, lokalizację, identyfikator użytkownika i wszelkie inne dane, które zostaną podane przez użytkownika lub które zbierzemy w sposób zautomatyzowany.

Podstawa prawna. Mamy uzasadniony interes w gromadzeniu tych informacji w celu ulepszania naszych Usług i obsługi użytkowników.

Cel. Poprawa obsługi użytkownika i zapewnienie wsparcia technicznego.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy wszystkie dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały one zebrane oraz wymogów obowiązujących przepisów w celu zapewnienia ochrony praw użytkowników.

PRZETWARZANIE PRZEZ STRONY TRZECIE

W celu zapewnienia użytkownikowi wysokiej jakości Usług korzystamy z następujących usług stron trzecich. W przypadku niektórych usług stron trzecich udostępniamy dane zebrane od użytkownika
w naszej Witrynie, ale w przypadku większości takich usług użytkownik uczestniczy w udostępnianiu swoich danych bez naszej interakcji.

Automatyczne gromadzenie danych

Podczas korzystania z Witryny niektóre usługi stron trzecich mogą automatycznie gromadzić informacje z urządzenia użytkownika i przesyłać je z powrotem w celu usprawnienia interakcji użytkownika
z Witryną, zapewnienia jej skutecznego funkcjonowania oraz do celów marketingowych.

Takie przetwarzanie danych opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika, która umożliwia nam gromadzenie identyfikatorów plików cookie.

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Płatności

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców płatności w celu umożliwienia użytkownikowi dokonywania płatności online za Usługi dostępne za pośrednictwem Witryny, a mianowicie Paymentwall Inc., SolidGate. Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika (na przykład adres e-mail, identyfikator użytkownika, adres IP) i przekazywać te dane naszym dostawcom usług płatniczych. Dostawcy usług płatniczych gromadzą i wykorzystują te dane do autoryzacji płatności. Należy zapoznać się z ich polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają i chronią dane użytkownika.

Systemy CRM

Udostępniamy dane z konta użytkownika znajdującego się w naszej bazie danych firmie Creatio podczas korzystania z ich usług. Korzystamy z ich usług w zakresie przechowywania danych użytkowników, którzy ubiegają się o ocenę i użytkowników, którzy korzystają z naszych Usług. Ich usługi ułatwiają nam obsługę użytkowników. W związku z tym mamy uzasadniony interes w udostępnianiu tych danych Creatio jako usługodawcy zewnętrznemu. Użytkownik może dowiedzieć się, w jaki sposób serwis przechowuje dane uzyskane od klientów, zapoznając się z Polityką prywatności dostępną na ich stronie internetowej. Creatio spełnia wymagania RODO. 

Rejestry połączeń 

Możemy korzystać z usług Phonet, Zadarma, Binotel lub innych dostawców, w zależności od kraju,
do nagrywania rozmów podczas kontaktowania się z naszymi użytkownikami w celu zapewnienia jakości. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności lub u odpowiednich dostawców (Phonet, Zadarma, Binotel).

Nagrywanie zajęć i przechowywanie nagrań

Używamy platformy Zoom do planowania, organizowania i prowadzenia spotkań wideo na potrzeby współpracy z naszymi użytkownikami podczas świadczenia Usług szkoleniowych, a mianowicie kursów, korzystając funkcji głosu, wideo i udostępniania ekranu. Zoom zapewnia pełną zgodność z RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Zoom można znaleźć w polityce prywatności Zoom. Nie przekazujemy żadnych zgromadzonych danych o naszych użytkownikach do Zoom.

Używamy również Vimeo i Youtube do przechowywania i odtwarzania filmów, w tym nagranych zajęć dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów. Informacje o tym, w jaki sposób Vimeo i Youtube przetwarzają dane osobowe, można znaleźć w ich Politykach prywatności (Vimeo, Youtube).

Przestrzeń robocza online

Możemy korzystać ze Slack, Telegram, WhatsApp, Viber jako platform przestrzeni roboczych, w których komunikujemy się z naszymi kursantami podczas świadczenia Usług szkoleniowych. Należy zapoznać się z ich politykami prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzają one dane (Slack, Telegram, WhatsApp, Viber). Nie przekazujemy żadnych zebranych danych naszych użytkowników wymienionym komunikatorom.

Wykonywanie zadań i ocenianie prac

Oprócz naszej Witryny możemy poprosić użytkownika o skorzystanie z usług innych dostawców, takich jak Figma, GitHub lub Google docs/spreadsheets w celu wykonania zadań i oceny prac podczas kursu. Te usługi i oprogramowanie są dostosowane do danej dziedziny i umożliwiają naukę. Nie przekazujemy do tych serwisów żadnych zgromadzonych danych naszych użytkowników. Wszystko, do czego wykorzystujemy te usługi, to interakcja z naszymi użytkownikami w sposób zapewniany przez te serwisy.

Wysyłanie powiadomień

W celu świadczenia naszych Usług na wysokim poziomie i zapewnienia jak największej korzyści naszym użytkownikom, możemy wykorzystywać różne zewnętrzne usługi powiadamiania, aby informować użytkowników o atrakcyjnych ofertach, nadchodzących wydarzeniach itp. W tym celu możemy korzystać z takich usług stron trzecich jak Sendgrid, eSputnik, OneSignal, TurboSMS.

Wysyłanie materiałów

Od czasu do czasu możemy wysyłać użytkownikom dodatkowe materiały szkoleniowe, pakiety powitalne, produkty z logo Firmy itp. W związku z tym dane użytkownika (pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) mogą być przekazywane firmom kurierskim.

EGZEKWOWANIE PRAWA I ORGANY REGULACYJNE

Nie ujawniamy żadnych informacji o naszych klientach/użytkownikach władzom ani agencjom rządowym, chyba że istnieją wystarczające podstawy zgodne z obowiązującym prawem lub przepisami.

JAK CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKÓW

Środki techniczne

Podczas komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem Witryny korzystamy z protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i szyfrowania komunikacji.

Z technicznego punktu widzenia gromadzone przez nas dane są przechowywane w bezpiecznych miejscach, takich jak platformy przetwarzania w chmurze.

Środki organizacyjne

Wymagamy, aby wszyscy nasi pracownicy i wykonawcy zawierali umowy o zachowaniu poufności
i umowy o przetwarzaniu danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane przepisami prawa.

Będziemy również informować użytkowników i odpowiednie agencje o naruszeniach dotyczących danych osobowych, jeśli istnieje wysokie ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą. Dołożymy również wszelkich starań, aby zminimalizować takie ryzyko.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Ogólne

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

Prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe użytkownika i zażądania kopii danych osobowych, które przechowujemy;

Oznacza to, że użytkownik może zapytać Mate academy, jakie jego dane osobowe są przetwarzane. Użytkownik może również poprosić o wyjaśnienia dotyczące informacji opisanych powyżej, tj. cel gromadzenia danych i ich przetwarzania, okres przetwarzania, strony trzecie, które mają dostęp do informacji. Użytkownik ma prawo zażądać od Mate academy swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do aktualizacji lub poprawienia danych osobowych

Oznacza to, że użytkownik może zażądać poprawienia wszystkich niedokładnych lub dotyczących
go danych osobowych. Użytkownik może również samodzielnie poprawić swoje dane osobowe
na koncie użytkownika w Witrynie.

Prawo do usunięcia danych lub ograniczenia sposobu ich przetwarzania oraz do złożenia skargi

Użytkownik może zażądać od Mate academy usunięcia danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie jest już konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a także jeśli nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania. W większości przypadków, jeśli takie zdarzenia wystąpią, usuniemy dane osobowe użytkownika bez jego żądania, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

W niektórych przypadkach określonych przez prawo użytkownik może również ograniczyć sposób przetwarzania swoich danych, na przykład jeśli użytkownik zakwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych lub w przypadku, gdy Mate academy nie jest już zainteresowana przetwarzaniem danych użytkownika, ale użytkownik chce, aby Mate academy przetwarzała te dane na innej podstawie, na przykład w celu wniesienia roszczenia, a zamiast usunięcia informacji ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych, jeśli nie byliśmy w stanie pomóc mu w rozwiązaniu jego skargi lub wątpliwości. Jeśli użytkownik znajduje się
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, dane kontaktowe odpowiedniego organu ochrony danych można znaleźć na następującej stronie internetowej; jeśli użytkownik jest mieszkańcem Wielkiej Brytanii, może skontaktować się z Information Commissioner's Office (Biuro Pełnomocnika ds. Informacji). 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych użytkownika i wycofania zgody (jeśli dotyczy)

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie jest związane z wykonywaniem przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam funkcji publicznej; lub przetwarzamy jego dane w celu realizacji uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej, a użytkownik uważa, że jego interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów.

Użytkownik może również wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Mate academy w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie użytkownika przed jej wycofaniem. Po otrzymaniu od użytkownika takiego wniosku o wycofanie zgody, rozpatrzymy go niezwłocznie i nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania swoich danych w formie, która może być odczytywana
i wykorzystywana w różnych środowiskach informatycznych przez maszyny i oprogramowanie (prawo do przenoszenia danych).

Jak korzystać z praw dotyczących danych osobowych?

Zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi każdemu zweryfikowanemu użytkownikowi naszej Witryny w odniesieniu do wszelkich kwestii wynikających z niniejszej Polityki prywatności lub obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi w odpowiednim terminie, mając na uwadze możliwość wydłużenia czasu na udzielenie odpowiedzi do 30 dni ze względu na złożoność i liczbę zapytań. W każdym przypadku poinformujemy użytkownika o takim wydłużeniu. Prosimy o sprecyzowanie żądania dotyczącego skorzystania
z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw. Należy pamiętać, że spełnimy żądanie tylko pod warunkiem pomyślnej weryfikacji.

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z nami
za pośrednictwem osób kontaktowych wskazanych poniżej.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Nie przetwarzamy świadomie danych osób poniżej 16. roku życia, chyba że prawo danego kraju określa niższy wiek dla wyrażenia przez użytkownika rzeczywistej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku, gdy dowiemy się, że użytkownik nie osiągnął 16 lat, podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia jego danych osobowych. Jeśli użytkownik uważa, że możemy posiadać informacje od osoby poniżej ustalonego wieku, prosimy o poinformowanie nas
o tym drogą mailową na adres privacy@mate.academy.

Przed rozpoczęciem świadczenia Usług użytkownikowi poprosimy go o weryfikację wieku, w tym
o przesłanie kopii dokumentu tożsamości. Możemy nie przechowywać skanu dowodu tożsamości użytkownika na naszych serwerach lub w bazach danych, jeśli użytkownik przesłał je do bazy danych naszego partnera zewnętrznego.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO PAŃSTW TRZECICH

Możemy przekazywać dane użytkownika do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takich jak Ukraina. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczny transfer tych danych i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w odpowiednich jurysdykcjach.

W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń stosujemy standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej (oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie klauzule umowne obowiązujące
w Wielkiej Brytanii). Niniejsze klauzule dołączamy do umów z naszymi wykonawcami, którzy przetwarzają dane osobowe użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, aby ułatwić świadczenie Usług i zagwarantować użytkownikowi taki sam poziom ochrony informacji, jaki obowiązywałby w jego kraju.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności, odpowiednio podając datę 'Ostatniej zmiany' w górnej części niniejszej Polityki prywatności i dodając łącze do poprzedniej wersji Polityki prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszym dokumentem, musi zaprzestać korzystania z Witryny.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt.

MATE ACADEMY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 524249834, NIP: 5223247349
ul. TELEWIZYJNA, nr 24, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-492, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

E-mail: privacy@mate.academy

Zmiany: 

05-2023: Porównanie tekstów polityki prywatności 05/13/2023-05/29/2023

05-2023: Porównanie tekstów polityki prywatności 01/18/2023 - 05/13/2023